Открыть меню

Намудњои маркетинг

Намудњои маркетинг
Маркетинги конверсионй чист ва чорабинихои онро номбар кунед?   Идоракунии маркетинг мазмуни идоракунии такозои харидоронро дорад. Аз ин чо х,ар як ташкилот дарачаи дилхохи такозои харидоронро бо моли худ муайян наму­да бо такозои хакики мукоиса менамояд. Дар мархилаи гуногуни инкишофи так,озо ва ба х,ар як холати вай мувофик намуда чорабиних,ои маркетингро мегузаронад. Агар дар бозор так,озои манфй ба молх,ои ширкат ч,ой дошта бошад, он гох, усулх,ои маркетинги конверсиониро...Давом »

Микромаркетинг ва макромаркетинг

Микромаркетинг ва макромаркетинг
Таърифи мафхумхои микромаркетинг ва макромаркетингро дихед? Микромаркетинг ин калимаи хосила буда, сари он — «микро» тарчумаи хурдро дошта, хангоми пайвастшавиаш бо домани калимаи «маркетинг» маънои «ташкил ва мудирияти бизнес мувофики тарзу усули маркетингй»-ро дорад. Мохияти микромаркетингро фаъолияти ташкилию ик,тисодии ширкатх,ое, ки бо офаринишу тавлидоти мол, реклому пахнкунии махсулот ва хизматрасонии баъди фуруш ба харидорон машгул хастанд, ифода мекунад. Он к.исми...Давом »

Мафњуми маркетинг

Мафњуми маркетинг
Маркетинг чист ва ба таърифи он чигуна шарх медиханд? Маркетинг аз калимаи англисй «market» — бозор пайдо шудааст. Назар ба бозор мафхуми маркетинг мазмуни васеъ ва чукуртар дорад. Маркетингро бозоршиносй гуфтан хам на чандон дуруст аст. Маркетингро хамчун системаи мукаммали ташкил ва идоракунии фаъолияти бохаракати ширкат тасвир намудан лозим аст. Бо ибораи дигар фаъо­лияти маркетингии ширкат аз вакти пайдо шудани акида дар бораи ягон моли нав cap шуда то вакти истехролу гузориши мол,...Давом »

Мохияти Маркетинг Реферат

Мохияти Маркетинг Реферат
  Дохил кард: Донишчуи бахши 2-уми . ихтисоси 25011200 гр«А» шуъбаи рузона Рахмонов Азим Мавзуъ: Мохияти Маркетинг    НАКША: Моњият ва мазмуни маркетинг Маркетинг хамчун назарияи бозории менечмент Мохият ва принсипхои маркетинг           Сарсухан Маркетинг- яке аз фанњои асосгузаронда барои фаъолияти касбии бозор, барои савдои чакана, кормандони реклама, тадќиќотчиени маркетинги, мудирони истењсолоти нав ва молњои тамѓадор мебошад. Ба онњо лозим аст бидонад, ки бозор ва...Давом »

Унсурњои асосии андоз

Унсурњои асосии андоз
Накша: 1. Мафњум ва ањамияти њукуќии таснифи унсурњои андоз. 2. Андозсупоранда. 3. Объекти андозбандї. 4. Давраи андозсупорї. 5. Тарзњои ба њисоб гирифтани манбаи андоз. 6. Воњиди андозбандї. 7. Меъёри андоз ва тарзу усули андозбандї. 8. Имтиёзњо дар бахши андоз. 9. Љавобга рии њуќуќї барои вайрон намудани ќонунгузории андоз. 1.Мафњум ва ањамияти њукуќии  таснифи унсурњои  андоз. Унсурњои андоз гуфта воњидњои функсионалии дохилии ифодаёбандаро меноманд, ки дар маљмўъ сохтори њуќуќи андозро...Давом »

Имтиёзњо дар бахши андоз ва низоми махсуси андозбандї.

Имтиёзњо дар бахши андоз ва низоми махсуси андозбандї.
Накша: Мафњум ва намудњои имтиёзњо дар бахши андоз. Паст кардани меъёри андоз Таѓийр додани мўњлати супоридани андоз Ќарзи андоз. Низоми махсуси андозбандї дар Љумњурии Тољикистон. Низоми соддакардашудаи андозбандї. Минтаќањои озоди иќтисодї. Хусусияти андозбандї њангоми иљроиши Созишнома оид ба таќсими мањсулот.   1.Мафњум ва намудњои имтиёзњо дар бахши андоз.      Њангоми муќаррар намудани андозњо бояд њамаи омилњои андозбандї, аз љумла: андозсупорандагон; объекти андозбандї;...Давом »

Андозбандии шахсони њуќуќї

Андозбандии шахсони њуќуќї
1. Андозбандии шахсони њуќуќї Гурўњи асосии андозсупорандагонро дар љумњурї шахсони њуќуќї ташкил менамоянд. Воќеан ќонунгузори имрўза дар љараёни танзимнамоии њуќуќї аз истилоњи «шахсон» васеъ истифода менамояд ва њолати њуќуќии онњоро њамзамон ба пуррагї тавъам намедонад. Ин гуна субъектони њуќуќї тибќи муќарароти боби 4 ќ. 1 Кодекси граждании ЉТ ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баќайдгириии шахсони њуќуќї» аз 22.04.2003 с. дар шаклњои муайяни ташкилї-њуќуќї таъсис дода...Давом »

Андозбандии шахсони воќеї

Андозбандии шахсони воќеї
Накша:  Муќарароти умумї оид ба андозбандии шањрвандони Љумњурии Тољикистон ва дигар ашхоси воќеї Андоз аз даромади шахси воќеї Андоз аз амволи шахси воќеї Низоми андозбандии шахси воќеии соњибкор    1. Муќарароти умумї оид ба андозбандии шањрвандони Љумњурии Тољикистон ва дигар ашхоси воќеї   Андозбандии шахсони воќеї дар шароити кунунї њамчун яке аз унсурњои муњими низоми андозњои умумиљумњуриявї ба шумор рафта, мувофиќан ва маќсаднок ба фоидаи буљети давлатї ситонида шудани...Давом »

Моњияти молиявї-њуќуќии андозњо дар Тољикистон

Моњияти молиявї-њуќуќии андозњо дар Тољикистон
Мавќеи андозњо  дар  љодаи  таъмини  дороии  давлат Мафњум ва аломатњои  хоси  андозњо. Функсияњои андозњо.  Тафовути  андозњо аз  дигар  пардохтњои  њатмии  молиявї Навъњои андоз  дар  ЉТ   1. Мавќеи андозњо  дар  љодаи  таъмини  дороии  давлат Барои фаъолияту  мављудияти  давлат  маблаѓњои  зарурї  лозиманд.  Мањз  ба тауфайли  маблаѓњои  гирдовардаи  давлат  мавќеу  ќувваи  иќтисодиро  соњиб  мегардад.  Одатан  дар  шароити  кунунї  маблаѓњои  дар  ихтиёри давлат ...Давом »

Пайдоиш ва инкишофи минбаъдаи андозбандї дар Тољикистон

Пайдоиш ва инкишофи минбаъдаи андозбандї дар Тољикистон
Накша: 1.Пайдоиши андозбандї ва хусусияти  миллии он  дар  таърихи  давлат  ва  њуќуќи  тољикон 2. Низоми пешрафтаи  андоз  дар   давлати  Сомониён 3. Инкишофи минбаъдаи  андозбандї дар ЉТ Пайдоиши  андозбандї ва хусусияти  миллии он  дар  таърихи  давлат  ва  њуќуќи  тољикон   Дар  таърихи  давлат  ва  њуќи  тољикон  андоз  яке  аз  нишонањои  давлатдорї буда,  ифодагарии  сиёсати мустаќилона дар  бахши  молия  мебошад. Тањлили  ин  масъала  аз  нигоњи  таърихї дар  асарњои ...Давом »
Страница 2 из 1512345...10...Последняя »

© 2021 Univer.tj · Истифодаи маводҳои сомона дар дигар сайтҳо қатъиян манъ карда шудааст