Открыть меню

ИСТИҚЛОЛИЯТ ВА АРТИШИ МИЛЛӢ

ИСТИҚЛОЛИЯТ ВА АРТИШИ МИЛЛӢ
Истиқлолият дастоварди муҳимтарину бузург, неъмати бебаҳои ҳама гуна халқу миллат ба шумор меравад. Шарофати ҳамин истиқлолият аст, ки мо соҳиби Парчам, Нишони давлатӣ, Суруди миллӣ, Артиши миллӣ, Қувваҳои сарҳадӣ, пули миллӣ ва узви комилҳуқуқи Созмони Милали Муттаҳид ва аъзои чандин созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ њастем. Таърихи бою куњан ва интињои ќарни сипаригардидаи кишварамон воќеањои сиесии бузургеро дар бар мегирад, ки њар кадоми он дар марњилаи худ наќши махсусе доранд....Давом »

ДАРОМАД, ХАРОҶОТ ВА ФОИДАИ БОНКҲОИ ТИҶОРАТӢ

ДАРОМАД, ХАРОҶОТ ВА ФОИДАИ БОНКҲОИ ТИҶОРАТӢ
Даромад, хароҷот ва фоидаи бонкҳои тиҷоратӣ Нақша: 1. Даромади бонкҳои тиҷоратӣ. 2. Хароҷоти бонкҳои тиҷоратӣ. 3. Фоизи марҷа. 4. Баҳодиҳии сатҳи фоидаи бонкҳои тиҷоратӣ. 1. Даромади бонкҳои тиҷоратӣ. Сарчашмаи даромади бонкҳои тиҷоратӣ намудҳои гуногуни тиҷорат аст. Ба унсурҳои тиҷорати бонкӣ дохил мешавад: • тиҷоратӣ қарзӣ; • тиҷорати тахфифӣ; • фаъолияти кафолатии бонк; • тиҷорат бо қоғазҳои қиматнок. Унсурҳои дар боло зикр гардида, дар асоси пасандозҳои ҷалбшуда бо супориши мизоҷон дар...Давом »

ҚАДРИ НОН

ҚАДРИ НОН
Аз замин нонрезахоро чида мемолам ба чашм, Нони гарми мехнатиро дида мемолам ба чашм. М. Турсунзода Нон аз шумори он мукаддасотест, ки дар хама давру замон инсон ба он ниёз дорад. Агар дакиктар андеша ронем, хастии инсонро бе нон тасаввур кардан нашояд. Аз ин ру, нон бебахотарин сарвати хаёти моддии инсон аст ва кадру манзалати он дар радифи сарватхои мукаддаси маънавй карор дорад. Агар назаре ба оинаи таърих андозем, дархол хохем фахмид, ки одамони кадим бо шикори хайвонот руз...Давом »

МЕҲРИ ВАТАН

МЕҲРИ ВАТАН
Ба рохи Ватан чон фидо мекунем, Ватан хар чй гуяд, адо мекунем. Ватан, зодгох, калимаи зебо ва хучастае аст, ки бо шуниданаш хонаву дар, гахвора ва модар пеши назар меояд. Педагоги машхур Сухомлинский В.А. мазмуни мафхуми «Ватан»-ро одилона ба мафхумхои «Инсон», «Маънои зиндагй», «Мехнат», «Карз», «Оила», «Забони модарй», «Мухити табиат», «Садокат» алокаманд мекунад. Бале, Ватан сарнавишту кисмати хар як инсон, модарй мушфику мехрубон аст. Агар модарй аслй моро ба дунё оварда бошад, Ватан ба...Давом »

КИТОБ МАНБАИ ДОНИШ

КИТОБ МАНБАИ ДОНИШ
Аниси кунчи танхой китоб аст, Фуругй субхи доной китоб аст.  Абдурахмони Чомй Китоб манбаи илму дониш, сарчашмаи дарёи акл, махзани фарханги миллй, пояи тамаддуни чахони мутамаддин, хосса ойинаи хаёт ва калиди дари ганчи сухан аст. Бо хамин далел шоири бузурги форсу точик Абдурахмони Ч,омй китобро чун «Фvpyги субхи доной» ба калам додааст. Инсон метавонад ба востаи китоб ба адабиёту фарханг, сиёсат иктисодиёти мамолики зиёд ошно гашта, оламро бо тайёраи андеша сайр намояд. Таърихи...Давом »

Душанбе пойтахти мо

Душанбе пойтахти мо
Шахри паймони ман, Душанбе, Фахри даврони ман, Душанбе. Пояи вахдати точикон, Дар дилу чони ман, Душанбе.   Душанбе шахри калонтарини чумхурй, маркази илму фарханг пойтахти Точикистон мебошад. Ин шахри зебову дило¬ро таърихи худро дорад. баъди Инкилоб, яъне соли 1924 дар Осиёи Миёна таксимоти миллии марзй сурат гирифт. Халкхои минтака ба давлатхои хурди миллй таксим гаштанд. Аз чумла, точикон низ пойтахти давлати худро аз Бухоро ба Душанбе оварда, онро маркази Точикистон эълон...Давом »

УСТОДИ АВВАЛИНИ МАН

УСТОДИ АВВАЛИНИ МАН
Агар дар нахон набвад омузгор, Шавад тира аз бехирад рузгор.                                                                                                                                     Ч,омй   Агар барои кабои сабз ба бар намудани замин бахор лозим бошад, пас барои сабз гаштани таманнои инсои устод рамзи бахор аст. Оре, бе устод кас наметавонад аз доираи тафаккури махдуд берун гашта, оламу одамро дарк намояд. Дар ин маврид шоир гуфтааст:   Х,еч кас аз пеши худ чизе нашуд, Х,еч охан ханчари тезе...Давом »

АДАБ ҲУСНИ ИНСОН ACT

АДАБ  ҲУСНИ ИНСОН ACT
Адаб точест аз нури илохй, Бинех бар cap, бирав хар чо, ки хохй.   Адаб хусни инсон аст. Оре, шахси боадаб хамеша аз хасои-ли хамида, мисли фазлу дониш, заковат ва хунар, фарханг бар хурдор аст. Аслан ин кабил одамон фурутану бохиммат ва дурандешу донишманд мешаванд. Зеро хуб медонанд, ки бузур-ге гуфта:   Манманихо пешаи шайтон бувад, Х,ар кй худро кам занад, мард он бувад.   Бешубха,  хар чо ки адаб аст, оромиву субот ва пешрафту нумуь низ ба миён меояд. Х,атто дар оилае, ки одоб бошад, шодиву...Давом »

Аз таърихи пули миллии Тоҷикистон

Аз таърихи пули миллии Тоҷикистон
Таърихи пайдоиши муомилоти пулӣ дар қаламрави Тоҷикистон аз давраҳои қадим ибтидо мегирад. Тангаҳои қадимтарине, ки дар қаламрави Тоҷикистон пайдо гардидаанд, дорикҳои тиллоии хахоманишиянд (асрҳои VI — V то милод), ки дар бозёфти машҳури «Хазинаи Амударё», ки ҳанӯз соли 1878 дар ноҳияи Қубодиён кашф гардида буд, ба даст омадаанд. Сарзаминҳои Суғд ва Бохтари қадим, ки ҳудуди Тоҷикистони имрӯза ҷузъе аз қаламрави онҳост қисмати муҳими империяи Хахоманиширо ташкил намуда, дар меҳвари...Давом »

Авзои Мовароуннахру Хуросон пас аз давлати Сомониён

Авзои Мовароуннахру Хуросон пас аз давлати Сомониён
Давлати Сомониён феодали, яъне љомеаи ашрофи буд. Сардори давлат амир ба њисоб мерафт. њам хокимияти дуняви ва њам дини дар ихтиёри у буд. Амир аз љумлаи шахсони маъруфу донишманд шурои маслињати дошт, ки он ба у тарзу усулњои самароноки идораи мамлакатро маслињат медод. Сомониён дастгоњи пурзури боэътимоди марказию махаллии идораи давлатї доштанд, ки онро хукумат гуфтан чоиз аст. Њукумат аз дањ девон иборат буд ва ба воситаи ин девонхо давлати Сомониён идора карда мешуд. Пойтахти...Давом »
Страница 13 из 15« Первая...1112131415

© 2019 Univer.tj · Истифодаи маводҳои сомона дар дигар сайтҳо қатъиян манъ карда шудааст