Открыть меню

НАРХ ВА ИНТИХОБИ НАРХГУЗОРЇ

image

 

нархгузори

  1. Нархгузори дар бозорхои гуногун
  2. Мавкеи нарх ва нархгузори дар фаъолияти ширкат
  3. Аник намудани нарх бок адом роххо гузаронида мешавад
  4. Хисоби нарх дар асоси харочоту фоида

 

Нархгузорй дар бозорхои гуногун чи гунаанд

Сиёсати нархгузории ширкатхои истех,солию фурушандагй аз шакли бозорх,ое, ки дар он ч,о ширкат фаъолият мебарад, вобастагй дорад. Ширкатхои тараккикар-даи ч,ахон дар бозорхои гуногун, ки бо дарачаю намуди рак,обат аз якдигар фарк доранд, амал мекунанд.

Дар чахони имруза чор намуди бозорхое, ки дар онхо тарзи нархгузорй куллан фарк, мекунад, чой дорад. Дар катори онхо бозорхои ракобати озод, монополия, олиго­полия ва монополияи софро чудо мекунанд.

Бозори ракобати озод — аз шумораи зиёди фурушандаю харидорони молхои якхела (махсулоти галладона, пахта ва гайра) ва ё ба якдигар монанд (тачхизоти кор- карди меваю сабзавот ё ин ки нахи пахта) иборат аст. Дар ин бозор ягон фурушандаи алохида ё харидорони алохида ба дарачаи нарххои чории бозории молхо таъсири ка- лон расонида наметавонад. Дар ин шароит истехсолкунанда ё фурушанда имконияти (кудрати) нархи баландро аз харидор талаб карданро надорад ва инчунин хохиши молхои худро назар ба нархи бозори паст фурухтанро хам надорад. Аз ин сабаб дар бозори рак,обати озод ширкатхо барои гузаронидани чорабиних,ои маркетингй- харакат намекунанд.

Хусусияти асосии гузаронидани фаъолияти ширкат дар бозори ракобати озод аз он иборат аст, ки ба таткикоти моли нав ахмият намедихад воситахои пулй барои гу­заронидани сиёсати нархгузорй, реклама, хавасмандкунии фуруши махсулот, ночиз аст. Аз ин лихоз дар бучети шир­кат барои гузаронидани чорабинихои маркетингй маб- лаг чудо намекунад ва диккат хам намедихад.

Мавкеи нарх ва нархгузори дар фаъолияти ширкат

Нарх ин ифодаи пулии арзиши мол (хизмат) буда, дар шакл пул аз хар як вохиди мол, баъди фуруши он ба даст дароварда мешавад.

Нарх аз хисоби харочотхои дар мол таччасумёфта ва даромади миёнаи тавлидгару фурушанда ташаккул меёбад. Мисол, нархи каламе, ки бо он ин сатрхо иавишта шудаанд аз 15 дирам иборат аст, ки он ифодаи харочоти тавлидотй (пластмас, ранг, сим, арзиши хурдашавии тачхизот, музди мехнати тавлидгар); муомилотй (борка- шонй, борчомабандй, нигохдорй, музди мехнати фуру­шанда); бозоргонй (хизматрасонй пайваста бо истифодаи к,алам, реклом, хавасмандгардонии фуруш, тадк,ик,оти бозор) ва фоидаи коргоху фурушгоххо мебошад.

Нарх — унсури дуюми маркетинг, баъди тахия ва тавлиди мол мебошад. Муомилоти мол ва натичахои тавлидотию тичоратии сохибкор бештар аз нархи мукдарраркардаи он вобастагй дорад.

Нарх дар чорчубаи бозор накши танзимгари талаботу пешниходотро ичро мекунад. Асоси ин накши нарх ро назарияи мувоизинати бозорй ташкил медихад. Му- вофики ин назария рафтори истеъмолгару тавлидгар дар бозор ба функсияхои талаботу пешниходот, ки бевосита аз нархи махсулот вобастагй доранд, ифода карда мешавад. Дар ин сурат функсияи пешниходот майли афзуншавандаро дорад, зеро ки афзоиши нарх сабаби хавасмандию васеъ гаштани истехсолот то хадди пур шудани бо­зор, мегардад. Функсияи талабот бошад, баръакс, майли пастшавандаро дорад., зеро ки афзоиши нарх, хангоми махдуд будани микдори маблаг боиси чустучуи имкониятхои дигари конеъ гардонидани талабот ё умуман мах­дуд гардидани он мегардад. Мисол, дар холате ки имруз дар Точдкистон нархи як куттии сигори баландсифат то 5 сомони расидааст, бисёр тамокукашон сигори бефилтри «Астра»-ро, ки нархаш 10 маротиба арзонтар аст мехаранд, ё тамокуро бо нос иваз мекунанд, ё умуман тамокукаширо катъ мекунанд.

Фаъолиятеро, ки бо мударраркунй в а гузориши нарх машгул аст, нархгузорй меноманд. Нархгузории бозори ин чараёни гузоштани чунин нархе ба мол ё хизмате, ки онро харидор бо хушнудй кабул кунад ва тайёр бошад пули гуншударо супорида, махсулотро харад. Он яке аз чузъиёти фаъолияти маркетинги буда ба нархгузорй дар коргоху фурушгоххо муттахассисони ин соха машгуланд.

Аник намудани нарх бо кадом роххо гузаронида мешавад?

Аник намудани нархи молхое, ки ширкат ба бозор гузориш мекунад, масъалаи мураккаб аст. Агар такозои харидорй, хачми харочот ва нархи молхои рак,обаткунан- дагон маълум бошад, он гох ширкат барои муайян наму­дани нархи моли худ асос дорад. Хаминро дар назар доштан лозим аст, ки халли дурусти ин масъала ба фаъолия­ти харрузаи ширкат таъсири калон мерасонад.

Дар просесси муайян намудани нархи молхои шир­кат, бояд чунин далелхо ба эътибор гирифта шаванд:

  • нархи аз хад паст, аз руи арзиши аслии мол ё нархи махсулоти истифода шуда муайян карда мешавад;
  • нархи аз хад баланд бошад аз руи хусусиятх,ои хос, ки танх,о ба хамин мол тааллук, дорад, (оличанобу бохиммат ё камёфт будани мол) муайян карда мешавад;
  • нархи миёнаи моле, ки рак,обаткунандагон пешних,од намудаанд ё ин ки нархи моле, ки ба моли ширкат монанд буда пурра онро иваз менамояд, истифода бурда мешавад.

Ба интихоби тарзи нархгузорй вазъи имрузаи бозор ва мавк;еи ширкат дар, бозор таъсир расонида ба ширкат имконият медихад, ки нархи мушаххаси хар як молашро муайян намояд.

Хисоби нарх дар асоси харачоту фоида

Аксарияти ширкатх,ои чах,он яке аз усулхои оддитарини нархгузорй ба молро истифода мебаранд. Арзиши аслии молро, яъне ба мачмуи харочоти истехсолй фоида­ро чамъ намуда, нархи молро муайян менамоянд.

Масалан, харочоти умумии ширкат барои истехсоли як дона дарзмол 30 сомони ташкил дод ва мувофик,и хисобхо фоидаи миёна 10 сомони бошад,он гох нарх ба 40 сомони мерасад. Бояд кдйд кард, ки бо ин нарх ширкати истехсолй, молро ба магозахои тичоратй мефурушад. Савдогари чаканафуруш молро аз истехсолкунанда харида, ба нархи хар як дарзмол 10% илова намуда нархи онро ба 44 сомони мерасонад. Агар харочоти савдогар барои молро аз анбори ширкати истехсолкунанда то ба анбори худ кашонидан ва инчунин дигар харочотхои муомилот 2 сомониро ташкил дихад, он гох даромади софи савдогар ба 2 сомони баробар мешавад. Гуфтан лозим аст, ки ширкатхои тичоратй усулхои гуногуни кимматкунонй ё арзонкунониро истифода мебаранд. Масалан, мол бо воситаи супермаркет фурухта шавад, то 20% ба нарх илова мекунанд ва агар молро дар магозаи махсус гардонидашуда фурушанд илова аз ин камтар аст.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2023 Univer.tj · Истифодаи маводҳои сомона дар дигар сайтҳо қатъиян манъ карда шудааст