Открыть меню

Намудњои маркетинг

image

намудхои маркетингМаркетинги конверсионй чист ва чорабинихои онро номбар кунед?

 

Идоракунии маркетинг мазмуни идоракунии такозои харидоронро дорад. Аз ин чо х,ар як ташкилот дарачаи дилхохи такозои харидоронро бо моли худ муайян наму­да бо такозои хакики мукоиса менамояд. Дар мархилаи гуногуни инкишофи так,озо ва ба х,ар як холати вай мувофик намуда чорабиних,ои маркетингро мегузаронад.

Агар дар бозор так,озои манфй ба молх,ои ширкат ч,ой дошта бошад, он гох, усулх,ои маркетинги конверсиониро истифода мебаранд. Такозои манфй гох, — гох пайдо мешавад ва мохияти вай дар он аст, ки хамаи харидорон (ё аксарияти ондо) ба сифати баланди моли ширкат нигох, накарда, аз вай руй мегардонад. Масалан, либосе, ки аз муд баромадааст, мошину аппаратх,ое, ки хосилнокии паст доранд. Корхонахо ба шахсоне, ки аз хабсхона баромадаанд, (ё ягон ихтисос надоранд) барои ба кор гирифтан такозои манфй доранд.

Вазифахои маркетинги конверсионй аз он иборат аст. ки муносибати харидорро бо моли ширкат тагйир дихад, яъне тамоили афзудани такозои манфиро боз дорад. Х,амаи чорабинихои маркетинги конверсиониро аз руи барномаи махсус ва бучети мукарраршуда мегузаронанд:

Ба катори чорабинихои мухимтарини маркетинги конверсионй инх,о дохил мешаванд:

 • даровардани тагйирот ба баъзе хусусиятхои алохидаи мол ё ин ки тамоман азнавсозии мол.
 • арзон намудани нархи мол то он дарачде, ки мол фурухта мешавад.
 • хавасмандкунии харидорон бо максади тезонидани просесси савдо ба воситаи истифодаи тарзу усулхои нав ба монанди ба хонаи харидор бурда расонидани мол, хариду фуруш бо воситаи телефон ё компютер ва гайра.

 

Дар кадом холатхо маркетинги хавасмандкунй истифода бурда мешаванд?

Агар дар бозор такозои харидорон ба моли ширкат тамоман чой надошта бошад, он гох чорабинихои мар­кетинги хавасмандкуниро истифода мебаранд. Такозои харидорон дар холатхои зерин чой надоранд:

*хусусиятхои истеъмолии мол ба харидор тамоман номаълум аст. Масалан: хатти технологии куллан нав, ки акнун ба фуруш баромадааст, ё ин ки усули нави агро- техникии кишти зери плёнкавии пахта.

 • молхое, ки арзиши истеъмолии баланд доранд, вале ба бозорхои лозимй гузошта нашудаанд (телевизор ба нохияе, ки стансияи телевизионй нест, ё ин ки телпак ба нохияхое, ки иклимашон гарм аст);
 • харидорон намешумориданд, ки моли пешниход-шуда хусусияти истеъмолии худро гум кардаанд ва ё ин ки зарурият барои истифода бурдани онхо нест (молхое, ки истехсоли онхо боздошта шудааст ё молхое, ки барои таъмири онхо кисмхои эхтиётй нест);

Бояд кайд кард, ки фаъолияти маркетингии хавасмандкунй аз руи барномаи маркетингии ширкат, ки дар он чорабинихои зерин пешбинй шудаанд, гузаронида мешаванд;

 • тартибот дар байни истеъмолкунандагони мол ва аз он чумла рекламаи пуршиддат бо истифодаи хамаи воситахои дастрас;
 • гузориши молх,о ба бозорхое, ки дар он чо ба ин гуна молхо такозои харидорй хаст;
 • чунин молхоро агар хамчун к,исмх,ои эхтиётй истифода баранд, он гох, нархро ба эътидол оварда ба талаби харидор мувофик, мегардонанд.

 Такозои эхтимолй чист ва вазифахои мар­кетинги равнакёбиро мушаххас гардонед?

Агар дар бозор такозои эхтимолй ё имконпазир чой дошта бошанд, он гох, чорабинихои маркетинги равнакёбиро истифода мебаранд. Дар холатхои зерин так,озои эхтимолй ба вуч,уд меояд:

*масъалахое, ки хаёт ба миён гузоштааст ва ширкату корхонахо бо воситаи истехсоли молхои гуногун ва хизматрасонй халли онхоро меёбанд;

*вак,те ки талаботи наву навтарини истеъмолкунандагон пайдо шуд, барои конеъгардонии онх,о ширкат бояд мол ё хизматх,ои хозиразамонро ихтироъ ва истехсол намуда, ба бозор пешниход намояд;

 • барои мухофизати мухити зиндагй талабот ба лавозимоти махсус пайдо мешавад ва онро бояд истехсол намуд.

Вазифаи асосии маркетинги равнакёбй дар он аст, ки бо воситаи гузаронидани як катор чорабинихои лозимй такозои эхтимолиро бештар ба такозои хакикй таб- дил диханд. Барои ин чорабинхои махсус, ки дар барномаи маркетинги равнакёбй пешбинй шудааст мегузаронанд. Аз он чумла:

 • моли навро ихтироъ ва истехсол мекунанд, ба ха­ридор дар бозорхои лозимй онхоро пешкаш мекунанд;
 • номгуйхои молро таьгир медиханд ва дар натич,аи ин моли истехсолшуда баъзе чихатхои сифати моли на­вро мегирад;
 • тарзу усулхои наву навтарини хизматрасониро истифода мебаранд ва масъалахои ба миён омадаро хал мекунанд;
 • рекламаро окилона медиханд, яъне ба мархилаи инкишофи мол ва даврахои «хаётй» мол мувофик намуда чорабинихои рекламаро мегузаронанд.

 

Ремаркетинг чист?

 Ремаркетинг маънои чонноккунии такозоро дорад. Агар дар бозор такозои харидорон торафт кам шуда тамоили суст шудани такозо кувват гирифта истода бошад, он гох Ширкат бояд чорабиниро аз руи барномаи ремар­кетинг барои ч,онноккунии такозо, ё ин ки барои аз нав баркароркунии такозои харидорон бо молхои худ, мегузаронад.

Вазифаи асосии ремаркетинг ба сустшавии такозо рох надода, тамоили пастравии онро боздоштан аст. Дар барномаи ремаркетинг чунин чорабинихо акс ёфта метавонанд:

 • ба молхои истехсолшудаистода навигарии бозориро дода, ба онхо диккати харидоронро чалб намуда, муваккатан бошад хам, дарачаи фуруши молро дар нук- таи баланди дилхох, нигох медоранд.
 • ба он молхое, ки такозои харидорй суст шуда истодааст, рекламаи иловагй ва ахбори нав оиди мол додан лозим аст;
 • ба молхои истехсолшуда, ки дар бозорхои анъа- навй ё кашфшуда такозо суст шудааст, чорабинихои ло- зимиро гузаронида онх,оро ба бозорхои нав гузориш ме- намоянд;

Агар чорабинихои маркетингии дар боло зикршуда натичахои дилхох наовардаанд, онгох арзон намудани нархи молхои ширкат, ки такозои харидорон ба онхо торафт кам шуда истодааст хатмист.

Гузаронидани чунин чорабинихо барои мувофик гардонидан ва омода сохтани иктидори баланди ширкат ба талаби бозор равона аст.

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2023 Univer.tj · Истифодаи маводҳои сомона дар дигар сайтҳо қатъиян манъ карда шудааст