Открыть меню

БОЗОРИ ИСТЕЪМОЛЇ В А РАФТОРИ ХАРИДОРОН ДАР ОН

image

бозори истеъмолиНакша:

  1. Бозори истеъмоли ва модели рафтори харидорон
  2. Тарзи хаёт ва психологияи шахс ба рафтори харидор чи гуна таъсир мекунад
  3. Санчишхои эхтимоли ва максади гузаронидани онхо
  4. Хусусиятхои карор оиди хариди моли нав
  5. Таъсири тавсифоти моли нав ба карори истеъмолгар

Бозори истеъмолй ва модели рафтори харидорон

Бозори истеъмолй — ин шахсони алохдда ва хочагии хонагй, ки молхо ва хизматхоро барои истифодаи шахсй мехаранд ё ки дастрас менамоянд. Муассисае, ки бобати тавачухи истеъмолгарон ба тавсифоти гуногуни мол, нарх, реклама, тасаввуроти дакик дошта бошад, дар назди ракибон бартарии комил пайдо мекунад.

Модели рафтори харидорон — ин модели аксуламали харидорон бар харакати омилхои водоркунандаи марке­тинг мебошад: Омилх,ои водоркунандаи маркетинг чахор чузъро дар бар мегирад: мол, нарх, усулх,ои пахдкунанда ва хавасмандгардонй: Бокимонда омилх,ои харид аз шароитх,ои асосии доираи харидорон бармеояд — ик,тисодй, илмй-техникй, сиёсй ва мухити маданй. Дар шуури харидор хамаи ин бо якчоягй аксуламали харидориро пайдо менамояд, ки дар интихоби мол ва тамгаи ширкат, интихоби вахт ва харидани мол, хачму шумораи он зохир мегардад. Шуури хар як харидор дорой хусусиятх,ои хосса мебошад. Ин хусусиятх,о — тавсифоти харидор ва ба чи тавр кдбул намудани шароитх,ои харид аз чониби хари­дор ва таваччухи у ба он, таъсири асосй мерасонад.

Тарзи хаёт ва психологияи шахс ба рафторй харидор чигуна таъсир мерасонад?

Ашхосе, ки ба як маданияти фаръй, ба як табакди чамъиятй в а хатто ба як касбу кор марбутанд, метавонанд тарзи х,аёти гуногун ба cap баранд. Масалан, зан мехохад хонанишин, ё ки кордон ва ё аз х,амагуна машгулият озод бошад. Ин аст тарзи хаёт, шакли доштаомадаи хастии инсон.

Хели шахсият — ин мачмуи тавсифоти психологии фарккунандаи инсон буда таъминкунандаи пайдархамии нисбй ва аксуламали доимии чавобй ба мух,ити атроф ва омилх,ои маркетинг мебошад.

Омилх,ои психологи ин омилх,ое мебошанд, ки дар интихоби харидории шахсият инъикос меёбад (мотиватсия ё ки далел овардан, идрок ва гайра).

Мотивасия ё ки водор намудан — ин талаботи хеле устуворшуда буда кадоме инсонро мачбур месозад, ки рох, ва усулхои к,онеъ намудани онро ёбад. Конеъ намудани талабот шиддати хиссиёти дохилии шахсро паст менамояд. Психологхо як катор конунхои мотиватсияи одамро кашф намудаанд. Масалан, онхо чунин мешуморанд, ки талаботи инсони дорой мохияти иерархи яъне тартиботи дарачахои мансабу мартаба буда, чунин чузъхоро дар бар мегирад:

1) талаботи физиологи;

2) талаботи худнигохдорй;

3) тала­боти ичтимой;

4) талабот ба эх,тиром.

Инсон харакат ме­кунад, ки талаботи мухимтарро аввал ва бо назардошти мохияти онхо, сониян дигар талаботхоро к,онеъ намояд.

Идрокро хамчун чараён муайян кардан мумкин, зеро инсон тавассути он маълумотро бо мак,сади офаридани расми чахони атроф интихоб, ташкил ва дигаргун месозад. Идроки интихобй — ин тамоюли одамон танхо дидани ангезандахои марбута бо талаботхои тасодуфй ва ё гайритасодуфии дар хамон холат бавучуд омада мебошад. Интихоби тахрифй ин тамоюли одамон ба табдил додани маълумот ба манфиати худ аст. Одамон ба дигаргун намудани маълумот саъй доранд, то ки манфиати фикру акидаи онхоро химоя намояд, на он ки мухолиф бошад. Интихобй дар ёд нигох доштан — ин тамоюли одамон дар ёд нигох доштани он маълумотхое мебошад, ки чонибдори муносибат ва боварии у мебошад. Хол он ки аксари одамон хачми начандон калони маълумотдоро (чанд ка­лима ё образхои оддиро) дар ёд нигох дошта метавонанд. Азхуд кардан — ин таъгиротхои муайяне, ки дар натичди тачрибахои замшуда дар рафтори шахс ба вучуд меояд. Инсон дар чараёни фаъолият дониш аз худ мекунад.

Муносибатхое, ки дар натичаи донишхои мавчуда пайдошуда бахои устувори шахс ба ягон объект ё фикр, ки ба он хисси амалх,ои имконпазир пайдо шавад. Муно- сибатхо бахои мусбат ё манфии объектх,оро муайян менамоянд ва ба тагъирот бо душворй моил мешавад.

Молро бояд дар асоси муносибатхои амалкунанда истехсол намуд ва барои тагъйр додани он кушиш бояд кард.

Санчишхои эххимолй чист ва максади гузаронидани онро муайян кунед?

Санчиши эхтимолхо гуногунхеланд. Дар аввал мачмуи интихобро ташкил медихднд ва барои кабули ин мачмуъ к,арори харид асос махсуб мешавад. Истеъмолгар х,ар як намуди ин молх,оро хамчун мачмуи хусусиятхои муайяну лозимй дида мебарояд. Масалан, барои лабсурхкунак — ранг, намуд, зарф, равганнокй, таъму буй хуш, хос бошад, барои резинаи чархи мошин — бехатарй, пурдоштй, нармии харакати мошин хос аст.

Ба чунин хусусиятх,ои мол одатан х,ама марок зохир мекунанд, вале истеъмолгарони алохида баъзе аз хусусиятх,оро барои худ зарурй мешуморанд. Одам ба он хубтаркибдор бештар марок, зохир менамояд. ки ба истеъмоли он алок,аманд мебошад.

Хусусиятдои хосаи мол чунинанд, ки дар навбати аввал ба фикри истеъмолкунанда меояд ва онро хатман зарурй шуморанд гумон аст.

Тасвири тамга — ин мачмуи боварй оиди моли ширкати мушаххас аст. Истеъмолгар бошад, дар бораи тамгах,ои молх,ои ширкат тасаввурот дошта, ин боиси боварй ба ширкат мегардад. Х,ар як тамгаи алохида, дорой хусусиятх,ои ба худ хос мебошад. Эътик,оди истеъмолгар аз донистани хусусиятдои тамга ва тач,рибаи истифодаи онхо зина ба зина тагйир меёбад ва симои дар ёд нигох, доштааш, дигаргун мегардад.

Хусусиятхои карор оиди хариди моли навро нишон дихед?

Моли нав — ин мол, хизмат ё акида, кадомеро мизочо-ни сохибик,тидор хамчун як чизи нав кабул мекунанд. Чараёни кабули карори истеъмолгари моли нав як чанд давра — доро дарбар мегирад ва пеш аз хама, бояд  хусусиятхои моли навро фахмида гирад. Фахмидагирй — ин карори шахс оиди истифодабари доимии мол шудан аст. Чараёни фахмидагирии моли нав аз панч давра иборат аст. Одамон куллан аз хамдигар дар тайёрй ба озмоиши молдои нав фарк мекунанд. Ин имконият медихад, ки онхоро аз руи дарачаи идрокашон ба гуруххо таксим намоянд.

Наккши таъсир дар фахмидагирии (дарки) моли нав нихоят бузург аст. Тахти таъсири шахсй фоидаро дар назар дошта мешавад, ки дар бораи моли нав як шахс ба шахси дигар оиди эх,тимоли харидан изхор карда меша­вад. Дар хусуси моли нав таъсири шахсй дар давраи бах,одих,й аз дама бештар мебошад. Масалан, ба харидорони оддй тассуроти гирифтани фоида аз истеъмоли моли нав нисбат ба навоварон бештар мебошад ва инчунин дар холатдои тавакаллй ва бехатарй бошад бештар таъсир бахш аст.

Таъсири тавсифоти моли нав ба карори истеъмолгарро муайян кунед?

Тавсифи навигарй дар суръати дарк намудани моли нав аён гардида панч тавсифоти он ба назар мерасад:

1)Бартарии мук,оисавй бо дарачди эхтимолияти бартарй бар молх,ои аллакай истехсолшуда муайян карда меша­вад. Масалан, истеъмолгар чи кадаре, ки бештар бартарии истифодаи компютерхои шахсй дар таълим ё бозидо фахмида гирад, хамон кадар компютерхо аз тарафи вай дарк карда мешавад).

2) Мутобик,ат- дарачаи мувофик,ати арзишхои к,абул- кардаи истеъмолй моли нав ва тачрибаи истеъмолкунандагон (масалан, компютердои шахсй ба оилахои сердаромад ба дарачаи аъло мутобикдт мекунад) .

3) Мураккаби- дарачаи душворихо нисбати фах,миши мохият ва истифодабарии моли нав (масалан, компютерхои шахсй мураккаб аст ва барои хамин хам ба бозори он дохил шудани ширкатх,о вак,ти зиёдро талаб мекунад);

4) таксимшавии чараёни шиносой бо моли нав — имконияти озмоиши он дар мик,ёси махдуд ( масалан, агар одамон имконияти ба ичора гирифтани компютерхои шахсй ва дар оянда хукуки харидани онро дошта бошанд, он вак,т суръати фах,мидагирй моли нав меафзояд;

5) айёнияти коммуникатсионй — дарачаи аёният ё имконияти тавсифи натичахои истифодабарии он (аз он сабаб, ки компютерх,ои шахсй ба намоиш ва тавсиф гузошта мешавад, он ба тезпах,ншавй мусоидат мекунад) дар байни дигар тавсифоти молх,ои нав, ки ба суръати дарк намудан таъсир мерасонад дохил мешавад.

Дар нархгузории ибтидои ва харочоти чории барои истехсоли моли нав дарачаи таваккали ва номуайянй хеле баланд ва аз эътимоди илмй ва аз тарафи чамъият дастгирй ёфтани моли нав вобастагй дорад.

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2023 Univer.tj · Истифодаи маводҳои сомона дар дигар сайтҳо қатъиян манъ карда шудааст