Открыть меню

Чаро расму оинњоро ба танзим медароранд?

image

расму оин«То расму ойин ва маросимхои милливу динни худро ба як низоми муайян надарорем ва харооти бењудаву зиёдати мардумро аз байн набарем, ба ќабули татбиќи барномахои давлатї ва сарфи маблаѓњои зиёд дар масъалаи паст кардани сатњи камбизоатии ањолї ба натиљањои дилхоњу назаррас ноил шуда наметавонем.»
Эмомалї Рањмон

Анъана ва љашну маросимњо њамчун омили муњими зуњуроти иљтимої зарурат ба танзим дошта, мутобиќи талаботи замон бояд инкишоф ёбанд. Вале таи солњои охир аз њад зиёд сермасраф гардидани баргузории љашну маъракањо ва анъанањои мардумї бори гарон ба сари мардуми Тољикистон овард. Таќлидкорї ва раќобати бемантиќ дар гузаронидани тўю маъракањо боиси харољотњо ва исрофкорињои аз њад зийд шуда, зиндагї табдил доданд. Кор то љое расид, ѓаму андўњи харољоти пас аз марги наздикон на танњо ба ѓами вазнин гирифтор кард. Президенти Љумњурї Эмомалї Рањмон ваъзияти ба вуљудомадаро њамаљониба дарк намуда ба маврид таъкид карданд: «Воќеан, ќисме аз мардуми мо ба сабаби зоњирпарастии беасос ва дар иљрои маросимњо ва маъракаороињо пойбанди таасубу хурофот будани худ ва ба амалњое даст мезананд, ки дар ягон гўшаи дигари олам ба назар намерасад.»
Хукумати умњурии Тољикистон тањти роњбари ѓамхори миллат барои таъмини зиндагии осудаи мардум тамоми чорањоро андешида, бо ањли зиё ва уламои дин ва фаъолони кишвар машварат намуда, ба хулосае омаданд, ки роњи ягонаи њарчи зутар халос кардани мардум аз ин вазнинињои сохта ва битъатњо, чунонки аз љониби аксари шањрвандон пешнињод гардид, ќабули ќонун аст. Тањлилњои воќеї кишвари моро воќаен ба зарурати ќабули ќонуни махсус рољеъ ба танзими анъана ва љашну маросимњо водор намуда, ташкили раёсати махсусеро дар амалї намудани сиёсати давлатї дар ин самт масъалагузорї намуд.
Бо ташаббуси Xаноби Олї ва дастгирии мардуми Тољикистон Конуни Xумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Xумњурии Тољикистон» аз 8 июни соли 2007 ќабул гардид. Дар Rонуни мазкур мафњумњои асосии зерин истифода мешаванд:
анъана — маљмуи арзишњои моддї ва маънавии маросими иљтимоию фарњангии љомеа ва ё гурўњњои алоњидаи љамъиятї буда, аз насл ба насл мегузарад;
маросим – маљмўи амалњои рамзие мебошанд, ки муносибати шахсон ва гурўњњои иљтимоиро ба падидањои муњими њаёти фарњангии љомеа муќаррар менамояд;
љашн – таљлили руйдодњо ва ё санадњои таърихию фарњангї, љамъиятї, касбї ва оилавї мебошанд.
Конуни Xумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Xумњурии Тољикистон» ин барои бењтар намудани вазъи иљтимоии мардум, паст карадани камбизоатї ва таъмини шароити арзандаи зиндагї барои њар сокини кишвар буда, ибтидои тањаввули афкор аст, ки дар озодшавии мардум аз хуруфот, одатњои нолозим ва анъанањои вазнин мебошанд.
Rонуни мазкур бо таќозои рушди љомеа анъана ва љашну маросимњоро танзим намуда, ба њифзи арзишњои асили фарњанги миллї ва эњтиром ба суннатњои мардумї барои баланд бардоштани сатњи иљтимоию иќтосодии њаёти шањрвандони Xумњурии Тољикистон равона гардидааст.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2023 Univer.tj · Истифодаи маводҳои сомона дар дигар сайтҳо қатъиян манъ карда шудааст