Открыть меню

Камбизоати хамчун проблемаи иктисоди

image

КамбизоатЯке аз мушкилихои иктисодие, ки чахони имрузаро ба ташвиш дароварда аст ин камбизоати ба шумормеравад.Дар ин чараёниктисодиёт на он кадар устувор буда шумораишахсони камбизоат зиёд гарди дабарои худ чои кори мубофик намеёбанд, барояшон хизматрасонихои хаётанмухим дастраснест ва дар мачмуъ сатхизиндаги нихоят паст мегардад.Ингунабухронхо имрузхо кариб дар тамоми мамолики чахондида мешавад.Барои бартарафнамои он тамоми сохахои чахон кушишу харчи зиёд менамоянд , созмонхои махсус ташкил медиханд вабарои аз он дуршудан рохои муносиб чустучу менамоянд.Чустучуи рохои муносиби бехтар намудани зиндагии инсон аз даврахои хело кадим идома дорад. Бинобар хамин диккати тамоми илмхои чахони барои дарёфти рохои муносиби таракиёти инсоният равона карда шудааст.Холо дар тамоми Итиходи ДавлатхоиМустакил масъалаи баланд бардоштани рушди иктисоди ба хотири бехтар намудани сатхи зиндаги масъалаи аз хама мухим ба шумор меравад.Бинобар хамин дар тамоми ИДМ шакли гуногуни сиёсати иктисоди хамчун шакли тавакалкории сиёси амалишуда истодаанд.
Дар ин чода хак бар чониби олими рус Папенов К.В аст, кичунин менигорад «Хангоме ки вазъят беэтимод аст чомеа бояд вариантхоеро пешниход намояд, ки имкониятхои мувофик ё умедхои хаёлиро иникос намояд.Таракиёти уствор яке аз хамин гунна имкониятхои мувофик мебошад.
Ба андешаи манн холобояд вариантхое пешниход ва тадбик карда шаванд, ки бо манфиатхои наслхои имруза ва оянда мувофик бошад,зеро ки сатхизиндагии наслхои оянда аз фаолияти наслхои имруза вобастагии калондорад.
Таракиёти сифатан нави наслхои оянда аз карорхои интихобнамудаи наслхои имурза вобаста мебошад.Бинобар хамин ин карорхо бояд пешомадхои дурударозро дар баргиранд .Баназари ман варианти аз хама кобили кабули таракиёти иктисоди ва ичтимои барои наслхои имрза ва оянда ин татбики назарияи таракиёти уствор мебошад.Назарияи таракиёти устувор ин воситаи бехатарии таъмини ояндаи гулгуншукуфони худ мебошад. Инхалли якчои таракиёти иктисоди ва ичтимои мебошад .Таракиёти устувор бошад масъалаи асосии мухокимахои сиёсию иктисоди мебошад.
Тадкикотхо нишон медиханд ,ки ЧТ аз мархилаи таракиёт хелодур аст ва холо дар мархилаи мухофизати хаёт карордорад .Азруйи тадкикоти бештари олимон хусусан иктисодшиносон сабаби асосии махдуд будани имкониятхои таъмини талабот барои наслхои имрузаи Точикистон ин чанги дохили мебошад.Гузашта аз ин канда шудани риштаи муносибатхои иктисоди ба чумхурихои собик Итиходи Шурави сабабгор мебошанд .Аммо ривочи шаклхои нави хамбастагии иктисодии чумхурихои собик ИШ ва муътадил шудани вазъи сиёсии чумхури метавонад боиси бештар чалбнамудани маблаггузории хоричи пешрафтии стехсолот вабилохир боиси васеъшавии интихоби имкониятхои наслхои оянда гардад.
Холо Точикистон мувофики барномаи давлатии гузариш ба иктисоди бозори дар мархилаи дуюми ислохоти иктисоди карор дорад.Дар ин мархила хусуси гардонии корхонахои калон идома дорад ва системахои карзию молявии чумхури ба шароити бозори пурра мувофик карда шудаанд. ЧТ метавонад рушди иктисодии худро таъмин намояд, зеро ки барои таъмини рушди иктисоди ва умуман таракиёти устувори чумхурии мо заминахои хуби иктисодию ичтимои вучуд дорад.
Бомаксади паст кардани сатхи камбизоати дар чумхурии мо як катор барномахои амалигардида истодааст. Яке аз чунин барнохо стратегияи паст кардани сатхи камбизоати ба шумор меравад.Максади асосии ин барнома аз таъмини рушди бонизоми иктисодиёт, баланд бардоштани сатхи сифати зиндагии ахоли , махсусан гурухои аз нигохи ичтимои осебпазир ва таквият бахшидани неруи инсони иборат мебошад. Тибки ин барнома дар як катор соххаои ичтимои ва иктисоди тагиротхо гузаронида мешавад ва барои пешрафти ин сохахо шароит фарохам оварда мешавад.
Ин барнома яке аз сабабхои камбизоатиро дар мушкилихои экологи мебинад.Тули солхои охир дар чумхурихои собик ИтиходиШурави хангоми тахияи барномахои таракиёти ичтимоию иктисоди ба хисоб нагирифтани омилхои экологи ,боиси пайдоиши масъалахои васеи экологи гардид.Масалаи садами Чернобил таназли бахри арал ва гайраки ин гунна масъалахои экологи ба таракиёти минбаъдаи иктисодии кишвархои ба иктисоди бозори гузаранда зарари калон мерасонад.Масалан мувофики карори комисияи СММ оид ба начоти бахри Арал дар наздиТочикистон вазифа гузоштааст, кихачми истифодаи обро 25% кам намояд ки ин боиси камшудани истехсоли сохаи кишоварзи мегардад.Таъсаири бевосита паст шудани сатхи истехсоли хизматрасонихо дар натичаи чой дошатни таъсири манфии омили табии ва дигар омилхои рушди иктисодиро инъикос менамояд .Бисёр масъалахои макроиктисоди аз кобили дарачаи бекори, паст шудани сатхи зиндагии ахолии ва инчунин дар мачмуъ паст шудани сатхи зиндагии ахолива инчунин дар мачмуъ паст шудани сатхи рушди иктисоди аз таъсири манфии омилхои экологи вобастамебошад.
Назарияи иктисоди ду рохи халли проблемахои зеринро нишон медихад.

1)Паст намудани дарачаи таракиёти иктисоди .
2) Амали намудани чорабинихои муайяан дар самти танзими экологи.

Рохи дуюм нисбатан кобили кабул буда холо дар мамлакатхои дунё истифода мешавад.Амали намудани он аз фаолияти иктисодию танзимгарии давлат вобаста мебошад.
Вокеанхам рохои муносиб барои аз ингуна чараёнхо дур шудан зиёд аст,ва аз мо чавонон хуссусан иктисодчиён бармеояд, ки зиёдтар тахсили илм намоем то мутахасиси хуб шуда то оянда сади рохи ингуна бухронхоро гирифта тавонем ва барои наслхои оянда заминаи хубе фарохам орем

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2023 Univer.tj · Истифодаи маводҳои сомона дар дигар сайтҳо қатъиян манъ карда шудааст