Открыть меню
Рубрика: Мавзуъњои дигар

МАВЊУМЊОИ ТАЪЛИМИ ТЕХНОЛОГИЯИ ЗАМОНАВЇ

МАВЊУМЊОИ  ТАЪЛИМИ ТЕХНОЛОГИЯИ ЗАМОНАВЇ
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон бо маќсади баланд бардоштани сифати таълим ва натиљабахшии раванди он тањияи стандартњои фанниро ба роњ мондааст, ки стандарти фанни технология аз љумлаи онњост. Вазорати маориф ва илм натиља ва дастовардњои ислоњоти соњаро, ки тайи солњои охир татбиќ гаштаанд, эътироф карда, дар асоси ба эътибор гирифтани таљрибаи љањонї стандарт ва барномањои навро њамчун як љузъи таркибии ислоњоти пурраи мундариљаи тањсилот тањия намудааст. Стандарти...Читать далее »

Нанотехнология-технологияи асри муосир

Нанотехнология-технологияи асри муосир
Фаттоев Њаќназар Бобољонович Саромўзгори кафедраи технологияи коркарди масолењњо    ДДЌ ба номи Носири Хусрав Аълочии маорифи халќ   Дар  њамаи воситањои ахборот радио, телевизион ва матбуот оиди навигарињо ва дастоварињои  нанотехнология сухан меравад. Бисёрињо мехоњан фањманд, нанотехнология чист? Маќсади асосї аз навиштани мавод – шинос намудан бо истифодаи нанотехнология дар соњањои гуногун ва додани маълумот оиди  ањамият ва зарари он барои инсоният мебошад.  Соњаи илму...Читать далее »

© 2023 Univer.tj · Истифодаи маводҳои сомона дар дигар сайтҳо қатъиян манъ карда шудааст