Открыть меню
Рубрика: Маркетинг

Мавзуъҳо, рефератҳо, корҳои курсиӣ аз фани маркетинг

ТАДЌИЌОТИ РАЌИБОН

ТАДЌИЌОТИ РАЌИБОН
САРСУХАН МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ РАЌОБАТ НАМУДЊОИ РАЌОБАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОРЇ, ТАЊЛИЛИ ЧАНДИРИИ ТАЌОЗОЮ АРЗА РАЌОБАТИ МОНОПОЛЇ ВА ТАЊЛИЛИ СОЊАВИИ ОН ХУЛОСА РЎЙХАТИ АДАБИЁТЊОИ ИСТИФОДАШУДА   Сарсухан Эхё ва густариши раќобат аз давраи ташаккули истењсолоти молї оѓоз меёбад. Тибќи аќидаи марксизм, раќобат хислати хоси истењсолоти молї буда, дар мояи моликияти хусусї ба воситаи истењсолот, муносибатњои оштинопазирї оиди ба даст овардани шароити мусоидтарини истењсол ва фурўши молњо ва...Читать далее »

МОЛ — ЯГОНАГИИ ЗИДИЯТХОВУ ХИСЛАТХОСТ

МОЛ — ЯГОНАГИИ ЗИДИЯТХОВУ ХИСЛАТХОСТ
Таи мафхуми мол махсулоти мехнатро мефахманд. Мол хамон махсули мехнатест, ки на барои истеъмоли шахсии истехсолкунанда, балки барои дар бозор мубодила кардан (фурухтан) истехсол карда шудаасг. Х,амин хел, махсули мехнати таъиноти мубодила доштаро мол ном медиханд. Барои он ки моли истехсолшуда дар холати муъта- дил мубодила шуда тавонад, вай бояд дорой хислатхои муайян бошад. Нисбати харидори мол, хислати хатмию мувофик ба макоми вай мутобикдт ба таъмини талабот мебошад. Хислати...Читать далее »

Асосњои маркетинг

Асосњои маркетинг
Мавзуъ: Асосњои маркетинг (шарњи мухтасари мафњумњо) — Реферат Дохил карданд: Гадоев Њасан Солењович Њамидов Манучењр Хурсандович Сабт намудан Марњилањои асосии инкишофи маркетинг Маркетинг њамчун илм дар охирњои асри Х1Х ва аввалњои асри ХХ ба вуљуд омадааст. Сабаби пайдоиши ин фаъолият буњрони иќтисодии солњои 1900 — 1903 дар Амрико ба вуљудомада дониста мешавад. Баъдтар курсњои таълимї вобаста ба муаммоњои ташкили оќилонаи гардиши мол дар Донишгоњњои пешсафи Амрико (Гарварди,...Читать далее »

НАРХ ВА ИНТИХОБИ НАРХГУЗОРЇ

НАРХ ВА ИНТИХОБИ НАРХГУЗОРЇ
  Нархгузори дар бозорхои гуногун Мавкеи нарх ва нархгузори дар фаъолияти ширкат Аник намудани нарх бок адом роххо гузаронида мешавад Хисоби нарх дар асоси харочоту фоида   Нархгузорй дар бозорхои гуногун чи гунаанд Сиёсати нархгузории ширкатхои истех,солию фурушандагй аз шакли бозорх,ое, ки дар он ч,о ширкат фаъолият мебарад, вобастагй дорад. Ширкатхои тараккикар-даи ч,ахон дар бозорхои гуногун, ки бо дарачаю намуди рак,обат аз якдигар фарк доранд, амал мекунанд. Дар чахони имруза...Читать далее »

САВДОИ ЯКЛУХТ ВА ЧАКАНА

САВДОИ ЯКЛУХТ ВА ЧАКАНА
Савдои яклухт Савдои чакана ва намудхои он   Савдои яклухт   Савдои яклухт_ — ин хариду фуруши якбора ё микдори зиёди мол аз тарафи точирону ташкилотхо бо максади бозфурушй ё истифодабарии касбй харида мешавад. Савдои яклухт дар низоми маркетинг вазифахои фуру­ши яклухти мол ва хавасмандгардонии он; хариди яклухти мол ва ташаккулу таснифоти пурраи он; чудокунии мол аз дастаи калон ба хурд; нигохдории мол; тадкикоти бозор ва гайраро ичро мекунад.   Яклухтфуруши истехсолй дар...Читать далее »

БОЗОРИ ТАШКИЛОТЊО ВА НАМУДЊОИ ОН.

БОЗОРИ ТАШКИЛОТЊО ВА НАМУДЊОИ ОН.
  Таърифи бозори ташкилотхо ва харидорон Хусусиятхои бозори молхои таъиноти саноати дошта Зарурати кабули карор оиди хариди молхои таъиноти саноатидошта Бозори фурушандахои мобайни   Таърифи бозори ташкилотхо ва харидорон Бозори ташкилотхо аз истехсолкунандахо, точирон ва муассисахои давлатй иборат аст. Одатан иштирокдорони к,абули карор дар доираи ташкилот вазифахои мухталифро ичро мекунанд ва ба карори харид бо меъёрх,ои гуногун назар меафкананд. Агентх,ои таъминот ва...Читать далее »

БОЗОРИ ИСТЕЪМОЛЇ В А РАФТОРИ ХАРИДОРОН ДАР ОН

БОЗОРИ ИСТЕЪМОЛЇ В А РАФТОРИ ХАРИДОРОН ДАР ОН
Накша: Бозори истеъмоли ва модели рафтори харидорон Тарзи хаёт ва психологияи шахс ба рафтори харидор чи гуна таъсир мекунад Санчишхои эхтимоли ва максади гузаронидани онхо Хусусиятхои карор оиди хариди моли нав Таъсири тавсифоти моли нав ба карори истеъмолгар Бозори истеъмолй ва модели рафтори харидорон Бозори истеъмолй — ин шахсони алохдда ва хочагии хонагй, ки молхо ва хизматхоро барои истифодаи шахсй мехаранд ё ки дастрас менамоянд. Муассисае, ки бобати тавачухи...Читать далее »

Намудњои маркетинг

Намудњои маркетинг
Маркетинги конверсионй чист ва чорабинихои онро номбар кунед?   Идоракунии маркетинг мазмуни идоракунии такозои харидоронро дорад. Аз ин чо х,ар як ташкилот дарачаи дилхохи такозои харидоронро бо моли худ муайян наму­да бо такозои хакики мукоиса менамояд. Дар мархилаи гуногуни инкишофи так,озо ва ба х,ар як холати вай мувофик намуда чорабиних,ои маркетингро мегузаронад. Агар дар бозор так,озои манфй ба молх,ои ширкат ч,ой дошта бошад, он гох, усулх,ои маркетинги конверсиониро...Читать далее »

Микромаркетинг ва макромаркетинг

Микромаркетинг ва макромаркетинг
Таърифи мафхумхои микромаркетинг ва макромаркетингро дихед? Микромаркетинг ин калимаи хосила буда, сари он — «микро» тарчумаи хурдро дошта, хангоми пайвастшавиаш бо домани калимаи «маркетинг» маънои «ташкил ва мудирияти бизнес мувофики тарзу усули маркетингй»-ро дорад. Мохияти микромаркетингро фаъолияти ташкилию ик,тисодии ширкатх,ое, ки бо офаринишу тавлидоти мол, реклому пахнкунии махсулот ва хизматрасонии баъди фуруш ба харидорон машгул хастанд, ифода мекунад. Он к.исми...Читать далее »

Мафњуми маркетинг

Мафњуми маркетинг
Маркетинг чист ва ба таърифи он чигуна шарх медиханд? Маркетинг аз калимаи англисй «market» — бозор пайдо шудааст. Назар ба бозор мафхуми маркетинг мазмуни васеъ ва чукуртар дорад. Маркетингро бозоршиносй гуфтан хам на чандон дуруст аст. Маркетингро хамчун системаи мукаммали ташкил ва идоракунии фаъолияти бохаракати ширкат тасвир намудан лозим аст. Бо ибораи дигар фаъо­лияти маркетингии ширкат аз вакти пайдо шудани акида дар бораи ягон моли нав cap шуда то вакти истехролу гузориши мол,...Читать далее »
Страница 1 из 212

© 2023 Univer.tj · Истифодаи маводҳои сомона дар дигар сайтҳо қатъиян манъ карда шудааст