Открыть меню
Рубрика: Андоз ва андозбандӣ

Андоз ва андозбандӣ, маводҳои дарсӣ, рефератҳо, кори курсӣ

Унсурњои асосии андоз

Унсурњои асосии андоз
Накша: 1. Мафњум ва ањамияти њукуќии таснифи унсурњои андоз. 2. Андозсупоранда. 3. Объекти андозбандї. 4. Давраи андозсупорї. 5. Тарзњои ба њисоб гирифтани манбаи андоз. 6. Воњиди андозбандї. 7. Меъёри андоз ва тарзу усули андозбандї. 8. Имтиёзњо дар бахши андоз. 9. Љавобга рии њуќуќї барои вайрон намудани ќонунгузории андоз. 1.Мафњум ва ањамияти њукуќии  таснифи унсурњои  андоз. Унсурњои андоз гуфта воњидњои функсионалии дохилии ифодаёбандаро меноманд, ки дар маљмўъ сохтори њуќуќи андозро...Читать далее »

Имтиёзњо дар бахши андоз ва низоми махсуси андозбандї.

Имтиёзњо дар бахши андоз ва низоми махсуси андозбандї.
Накша: Мафњум ва намудњои имтиёзњо дар бахши андоз. Паст кардани меъёри андоз Таѓийр додани мўњлати супоридани андоз Ќарзи андоз. Низоми махсуси андозбандї дар Љумњурии Тољикистон. Низоми соддакардашудаи андозбандї. Минтаќањои озоди иќтисодї. Хусусияти андозбандї њангоми иљроиши Созишнома оид ба таќсими мањсулот.   1.Мафњум ва намудњои имтиёзњо дар бахши андоз.      Њангоми муќаррар намудани андозњо бояд њамаи омилњои андозбандї, аз љумла: андозсупорандагон; объекти андозбандї;...Читать далее »

Андозбандии шахсони њуќуќї

Андозбандии шахсони њуќуќї
1. Андозбандии шахсони њуќуќї Гурўњи асосии андозсупорандагонро дар љумњурї шахсони њуќуќї ташкил менамоянд. Воќеан ќонунгузори имрўза дар љараёни танзимнамоии њуќуќї аз истилоњи «шахсон» васеъ истифода менамояд ва њолати њуќуќии онњоро њамзамон ба пуррагї тавъам намедонад. Ин гуна субъектони њуќуќї тибќи муќарароти боби 4 ќ. 1 Кодекси граждании ЉТ ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баќайдгириии шахсони њуќуќї» аз 22.04.2003 с. дар шаклњои муайяни ташкилї-њуќуќї таъсис дода...Читать далее »

Андозбандии шахсони воќеї

Андозбандии шахсони воќеї
Накша:  Муќарароти умумї оид ба андозбандии шањрвандони Љумњурии Тољикистон ва дигар ашхоси воќеї Андоз аз даромади шахси воќеї Андоз аз амволи шахси воќеї Низоми андозбандии шахси воќеии соњибкор    1. Муќарароти умумї оид ба андозбандии шањрвандони Љумњурии Тољикистон ва дигар ашхоси воќеї   Андозбандии шахсони воќеї дар шароити кунунї њамчун яке аз унсурњои муњими низоми андозњои умумиљумњуриявї ба шумор рафта, мувофиќан ва маќсаднок ба фоидаи буљети давлатї ситонида шудани...Читать далее »

Моњияти молиявї-њуќуќии андозњо дар Тољикистон

Моњияти молиявї-њуќуќии андозњо дар Тољикистон
Мавќеи андозњо  дар  љодаи  таъмини  дороии  давлат Мафњум ва аломатњои  хоси  андозњо. Функсияњои андозњо.  Тафовути  андозњо аз  дигар  пардохтњои  њатмии  молиявї Навъњои андоз  дар  ЉТ   1. Мавќеи андозњо  дар  љодаи  таъмини  дороии  давлат Барои фаъолияту  мављудияти  давлат  маблаѓњои  зарурї  лозиманд.  Мањз  ба тауфайли  маблаѓњои  гирдовардаи  давлат  мавќеу  ќувваи  иќтисодиро  соњиб  мегардад.  Одатан  дар  шароити  кунунї  маблаѓњои  дар  ихтиёри давлат ...Читать далее »

Пайдоиш ва инкишофи минбаъдаи андозбандї дар Тољикистон

Пайдоиш ва инкишофи минбаъдаи андозбандї дар Тољикистон
Накша: 1.Пайдоиши андозбандї ва хусусияти  миллии он  дар  таърихи  давлат  ва  њуќуќи  тољикон 2. Низоми пешрафтаи  андоз  дар   давлати  Сомониён 3. Инкишофи минбаъдаи  андозбандї дар ЉТ Пайдоиши  андозбандї ва хусусияти  миллии он  дар  таърихи  давлат  ва  њуќуќи  тољикон   Дар  таърихи  давлат  ва  њуќи  тољикон  андоз  яке  аз  нишонањои  давлатдорї буда,  ифодагарии  сиёсати мустаќилона дар  бахши  молия  мебошад. Тањлили  ин  масъала  аз  нигоњи  таърихї дар  асарњои ...Читать далее »

© 2023 Univer.tj · Истифодаи маводҳои сомона дар дигар сайтҳо қатъиян манъ карда шудааст