Открыть меню
Автор: admin

Давлат чун унсури ягонаи систесаи сиёсиї

Давлат чун унсури ягонаи систесаи сиёсиї
Ин ду мафњум ва як силсила мафњумњои дигари ба онњо вобаста буда монанди «Демократия» шањрвандӣ ва ѓайра хислат ва вазифањои хосе дорад, ки мутаассифона аз ҷониби ҷавонон осон дарк карда намешавад  ва аксар ваќт  онњоро нодуст маънидод менамоянд. Ҳатто дар баъзе матолиби воситањои ахбори оммаи  Тоҷикистон байни мафњумњои «Давлат» ва «Ҷомеа» кам фарќ мегузоранд. Агар ба «Сарќонун»-и кишвар дуруст таваҷҷӯҳ намоем, мо аз аввалин сатрњо тафовутњои ин ду мафњумро дарк мекунем. Дар оѓози...Читать далее »

ИНКИШОФИ АҚИДАҲОИ ИҶТИМОЇ — СИЁСИИ АВРУПОИ ҒАРБЇ

ИНКИШОФИ АҚИДАҲОИ ИҶТИМОЇ — СИЁСИИ АВРУПОИ ҒАРБЇ
Нақша: 1.   Афкори сиёсии дунёи қадим 2.   Афкори сиёсии асримиёнагӣ. 3.   Афкори сиёсии давраи эҳё ва замони капитализм 4.   Афкори сиёсии марксистӣ   Пешрафту инкишофи илм, умуман, ва илми сиёсатшиносӣ чун ҳамагуна илмҳои дигар, махсусан, ба таҳлили ҳамаҷонибаи афкори сиёсии гузаштагон ниёз дорад. Тўли асрҳо ақлу заковати халқҳои мухталиф доир ба давлату давлатдорӣ, муносибати сарвари давлат ба омма ва омма ба ў, муносибати халқ ба қарорҳои қабулкардаи ҳокимияти сиёсӣ ва ғ. ҷомиа...Читать далее »

HTML – Тэгҳо

HTML – Тэгҳо
Забони HTML (HyperText Murkup Language, язык гипертекстовой разметки, забони гиперматнии аломат) тахминан соли 1991-1992 аз тарафи олими франсузӣ Тимом Бернерсом-Ли дар шаҳри Женеваи Шведсария ихтироъ карда шудааст. Ин забон барои иваз кардани маводҳои илмию техникӣ ташкил карда шуда буд. Барои сохтани web – саҳифа тэгҳо истифода бурда мешавад. Тэг – ин забони калимабандие мебошад, ки чигуна ҷойгир шудани объектро дар броузер нишон медиҳад. Тэгро бо аломати “<>” навишта мешавад. Тэгҳо мешавад: ҷуфт ва...Читать далее »

Macromedia Dreamweaver

Macromedia Dreamweaver
  Macromedia Dreamweaver(расми 1) – яке аз барномаҳои бузурги компанияи Adobe мебошад, ки ҳамаи стандартҳои замонавии интернетро доро буда ҳатто масъалаҳои душворро хеле осон мегардонад. Инчунин барои навомӯзандагон луқмаҳо (подсказка) дорад ва дар базаи худ якчанд нусхаҳои(шаблон) тайёр барои осон кардани кор имконият медихад.         Расми 1. Macromedia Dreamweaver   Macromedia Dreamweaver – аз ду меню иборат аст: менюи асосӣ ва пиктографикӣ. Менюи асосӣ (расми 2) аз ин пунктҳо иборат...Читать далее »

Оғози кор бо Web-саҳифа

Оғози кор бо Web-саҳифа
Оғози кор бо Web-саҳифа 1. Дар редактори матни html-файли мувофиқи дарси якум сохтаатонро кушоед. 2. Дар аввали коди Web-саҳифа нависед: <!DOCTYPE HTML PUBLIC «-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//RU»> 3. Дар сатри дигар нависед: <HTML> 4. Қисмҳои боқимондаи саҳифа ин ҷо навишта мешаванд. 5. Дар сатри охирон нависед: </HTML> Коди аксарияти Web-сахифахо ба ду кисм чудо карда мешавад: сар (HEAD) ва тана (BODY). Дар кисми «сар» маълумоти ёрирасони барои кори броузер зарур буда навишта мешавад. Ягона элементи сар, ки ба хонанда...Читать далее »

НАЗАРИЯИ СИЁСИИ МУНОСИБАТХОИ МИЛЛЇ

НАЗАРИЯИ СИЁСИИ МУНОСИБАТХОИ МИЛЛЇ
Масъалаи муносибатхои милли ба яке аз проблемахои мураккабтарини олами муосир табдил ёфтааст. Хам дар муноси- батхои дохиликишвари ва хам дар муносибатхои байнидавлати муносибатхои милли макоми хоса пайдо намудаанд. Дар зери таъсири бевоситаи он СССР ва Югославия хамчун давлат аз байн рафтанд. Дар инкишофи сиёсии Англия масъалаи Ольстер, дар Бельгия мочарои Фламанди ва Валони, дар Испания масъалаи баскхо, дар Франсия масъалаи бретонхо ва корсиканхо, дар Канада мочарои англиси ва...Читать далее »

Илм дар бораи сиёсат

Илм дар бораи сиёсат
— ташаккул ва инкишофи илми сиёси; — предмет ва таркиби илми сиёси; — конун ва категорияхои сиёсатшиноси; — асосхои методологи ва вазифахои сиёсатшиноси; Ташаккул ва инкишофи илми сиёси: Дар чомеашиносии муосир сиёсатшиноси хамчун илми мустакил ва предмети таълими маком ва накши махсус дорад. Ходисаю равандхои мухталифи хаёти сиёсиро хаматарафа тахлилу тадкик менамояд. Ташаккул ва инкишофи сиёсатшиноси дар натичаи аз хам чудо гардидани сохахои алохидаи иктисоди, ичтимои,...Читать далее »

Шуури сиёсї

Шуури сиёсї
— мохият ва хусусиятхои шуури сиёсї; — идеологияи сиёсї; — психологияи сиёсї; 1. Мохият ва хусусиятхои шуури сиёсї. Шуури сиёсї яке аз категорияњои марказии илмњои сиёсї буда, љињати субъективии њаёти сиёсии љомеаро таљассум менамояд. Шуури сиёсї падидаи мураккаб буда, сатњи тассувороти одамонро оиди сиёсат ва њаёти сиёсї таљассум менамояд. Шуури сиёсї метавонад аз амалияи љамъияти пеш гузарад ва дар пешбинии инкишофи он сањми назаррасро касб намояд. Аз ин хотир, шуури сиёсї...Читать далее »

Ташкили матн дар HTML

Ташкили матн дар HTML
Кайд: Минбаъд раками нишондоде, ки хатми нест (яъне онро ичро накардан хам мумкин), дар кафсхои квадрати [ ва ] навишта мешавад. Сарлавхахои намудхои гуногун дар сахифа Мумкин аст, ки дар сахифа якчанд намуди сарлавхахо истифода шаванд. Масалан, номи ягон боб, параграф, пункт ва зерпункт ин сарлавхахои савияхои гуногуни Web-сахифа шуда метавонанд. HTML имконияти сохтани то 6 савияи (level) сарлавхахоро дорад. Барои ташкили сарлавхаи дохили Web-сахифа нависед: 1. Дар кисми «тана», яъне байни...Читать далее »

HTML забони сайтсозӣ

HTML забони сайтсозӣ
Муќаддима   Дар замони муосир компютер дар рушди илмњои техники ањмияти аввалиндараља дорад .Давлатњои пешрафтаи олам ба омўзиши ин бахш диќќати љиддї додаанд ва дар асоси поягузори самараи дилхоњро дастрас намуданд. Баъди соњибистиќлол гардидани Тољикистон  талоши назаррасе дар инкишофи ин соња мушоњида мешавад .Бо ифтихори сарвари кишварамон Э.Ш.Рањмонов омузиши компютер чи дар мактабњои олї касбї ва чи дар мактабњои миёна дуруст ба роњ монда шудааст .Вазъи азхуднамоии васоити...Читать далее »
Страница 3 из 1512345...10...Последняя »

© 2023 Univer.tj · Истифодаи маводҳои сомона дар дигар сайтҳо қатъиян манъ карда шудааст