Открыть меню
Автор: admin

ХАР КИ ХАНДОНАД ЯТИМИ ХАСТАРО…

ХАР КИ ХАНДОНАД ЯТИМИ ХАСТАРО…
Хар кй хандонад ятими хастаро, Боз орад чаннати сарбастаро. Фармудааст Шайх Аттор. Ятимон, бахусус тифлакони ятим касонеанд, дар зиндагй афсурдаву дилозурда. Барои онхо хаёт гарчанде дар шароити хуб бошад хам, маъное надорад. Зеро барояшон бузургтарин мехр, азизтарин хастй ва умеду орзуяшон, ки падарону модаронанд, намерасанд. Мехри падару модарро ба фарзанд хеч гох касони дигар дода наметавонанд, зеро он мехр пур аз калби саршор ва пайванди хуну дили гарм буда, фарзанди чигарбандро...Читать далее »

ШАРМУ ХАЁ _ ХУСНИ ИНСОН

ШАРМУ ХАЁ _ ХУСНИ ИНСОН
Гарчи гул дар нозукй машхур дар бахру бар аст, Хотири шарму хаё аз барги гул нозуктар аст. Оре, шарму хаё, иффату покдоманй, хислатхои бузурги инсонианд, ки одамиятро зебу зиннат, обрую эьтибор ва фаросат мебахшанд. Шахсе, ки дорой ин хислатхо нест, дар шумори инсонхои асил буда наметавонад, зеро шарму хаё хамчун зару зевар ва ороишоти бузург инсонро зебоиву фасохат ва бузургиву хашамат мебахшанд. Аз ифодаи Бедили бузург: Хуснро бо араки шарм тароват набувад, Гули когаз бех аз он гул, ки дар...Читать далее »

МАКТАБ — МАКОНИ ИЛМУ МАЪРИФАТ

МАКТАБ — МАКОНИ ИЛМУ МАЪРИФАТ
Чашмаи саршори илм аз остони мактаб аст, Мурги масти орзу аз ошёни мактаб аст. Аклу дониш, илму ирфон, дафтару мехри китоб, Бахри мо хидматрасон аз ганчи кони мактаб аст. Мактаб бузургдаргохест, ки баробари дар остонааш кадам гузоштан хурдон бузург, бузургон барнодил ва бехирадон сохибхирад мегарданд. Мактаб макони илму маърифат, фархангу адаб ва донишу хирад аст. Нест касе, ки аз ин даргохи мукаддас сабақ нагирифта бошад. Нест бузургдиле, ки сабақи устоде надида, ба чое расида бошад. Хануз...Читать далее »

ОБ МАНБАИ ХАЁТ АСТ

ОБ МАНБАИ ХАЁТ АСТ
Об асту хаёт пойдор аст. Об асту замину кишту кор аст. Махсули хама чахони хастй. Аз хастии оби файзбор аст. Оре, об манбаи хастии хамаи мавчудоти олам аст. Об захираи бузургест, ки вокеияти он чахону зиндагониро таровату зебой ва сарсабзиву озодагй мебахшад. Хастии гулу гиёх, хайвоноту наботот, растаниву инсоният, хосса зиндагии осоиштаву ободй ва озодагиву пурбаракатй хама ба об, вобастагй дорад. Обро инсон барои нушидан, пухтани хурок, шуступгуи сохтани манзил, тозагии кучахо, обёрии...Читать далее »

ГАР БУЗУРГУ ХУРД МЕХАН МЕХАН АСТ

ГАР БУЗУРГУ ХУРД МЕХАН МЕХАН АСТ
Танида ёди ту дар тору пудам. Механ, ай Механ, Бувад лабрез аз ишқат вучудам. Механ, ай Механ. Ту будам кардй аз буду набудихо. Фидои номи ту буду набудам, Механ ай Механ. Чунинанд мисрахои бузурги шоири ватандусту ватанхох Абулкосим Лохутй, ки аз огоз то ба анчом лабрез аз акидахои бузурги ватанхохианд. Калимаи Механ ифодакунандаи мафхуми сарзамини ачдодй аст, ки нихоят дилнишину гуворо садо додааст. Ишки Ватан ишки самимию лабрез аз самимияту дустдори ва ифодакунандаи мехри беолоиш...Читать далее »

ВАХДАТИ МИЛЛЙ ПОЯИ СУЛХ АСТ

ВАХДАТИ МИЛЛЙ ПОЯИ СУЛХ АСТ
Сулху вахдат ифтихори миллати сохибдилам, Васфи онхоро намояд, решаи чону дилам . Дар миёни кавмхо пайвастагй моро аз он, Дахр бинмояд ситоиши мардуми барнодилам.   Сулху вахдат иборахоеанд, ки хамеша дилчаспу дилнишин ва бо лахни шево садо дода. бевосита шунавандаро ба фикр кардан водор месозанд. Сулх — оштиву фарзонагй, якдигарфахмй ва толиби осоиштагй будани мардумро тачассумгар аст. Вахдат бошад ба хам омадан, сар аз як гиребон бурун овардан, хамдигарфахму покзинату миллатдуст...Читать далее »

ХИСЛАТХОИ НОМАТЛУБ — ДОГИ ЧОМЕА

ХИСЛАТХОИ НОМАТЛУБ — ДОГИ ЧОМЕА
Одамият агар ки беадаб аст, одам пест. Фарк дар байни бани одаму хайвон адаб аст.   Оре, инсон бузургтарин насли бошуурест, ки махз тавассути аклу хирад, илму маданият, фархангу адаби худ аз дигар офаридахои Офаридгори бузург тафовут дорад. Инсон — фардиятест, ки дорои акду заковати бузург буда мебинад, мешунавад, дарк мекунад ва хамаи дидаву шунидахояшро бо ёрии аклу идрок натичагирй намуда, худро аз бадию ночурихо дар канор мегирад. Махз, хамин канорагирихо инсони комилро дар...Читать далее »

НЕКИ БИМОМАД ЧОВИДОН

НЕКИ БИМОМАД ЧОВИДОН
Нушервони одил аз вазири худ мепурсад: Тавонгар кист? Бузургмехр чавоб медихад. Он ки бо хама некй кардан мехохад. Нушервон боз мепурсад. — Бадтарин кас кист? — Бадтарин кас онест, ки бадхохи одамон асту ба онон бадй мекунад — мегуяд Бузургмехр. Аз ин гуфтахо бармеояд, ки инсони нек бояд дар хамаи давру замон аз худ амали неке ба ёдгор гузорад, то пас аз марг уро ба некй ёд кунанд. Нек будан амали нек аст. На хамаи одамон дар зиндагй кори хайре мекунанду хамчун шахси некусиришт...Читать далее »

ШУКРИ ИСТИКЛОЛ МЕГУЕМ МО

ШУКРИ ИСТИКЛОЛ МЕГУЕМ МО
Бо зухури истиклол чун неъмати бебахо ва гаронмоя миллати азиятдидаву ранчкашидаи точик сохибистиклол гардид. Истиклол волотарин ва пурарзиштарин дастоварди давлату миллати точдори точик аст. ки дар асри 20-ум ба даст омада. Ин неъмати бузург баробари ба даст овардан, нуру зиё, мехру вафо, ободию озодй, хамфикрию хамзизтй ва осоиштагиву абадиятро ба мардуми бузурги точик ва Точикистони азиз оварда. Истиклолият шиносномаи хастии давлат, комилхукукй ва сохибихтиёрй, низоми давлатдорй ва...Читать далее »

ХУНАР ОМУЗ К-АЗ ХУНАРМАНДИ

ХУНАР ОМУЗ  К-АЗ ХУНАРМАНДИ
Дар хунар куш, ки зар чизе нест, Ганчу зар пеши хунар чизе нест. Хунаре нех, ки дихад Симу зарат, Хунари аз дилу чон ранчбарат. Хунар сармояи гаронест, ки онро бо ягон дорой, сарват, симу зар иваз кардану харидан номумкин аст. Хунар инсонро бузургию шахомат бахшида уро болидарух мегардонад. Хунар зиндагиро зебой мебахшад. Шахси бохунар дарахти босамареро мемонад, ки шабехи мевахои болаззату хурданбоб. Шахси бохунар дарёеро мемонад, ки онро хар замон обест зулолу ошомиданй. Захмату кору...Читать далее »
Страница 10 из 15« Первая...89101112...Последняя »

© 2023 Univer.tj · Истифодаи маводҳои сомона дар дигар сайтҳо қатъиян манъ карда шудааст