Открыть меню
Автор: admin

Ҷалол Икромӣ

Ҷалол Икромӣ
Ҷалол Икромӣ нависандаи даврони шӯравии тоҷик буда, 20 сентябри 1909 дар шаҳри Бухоро дар оилаи қозӣ таваллуд шудааст. Ӯ соли 1928 донишкадаи муаллимтайёркуниро хатм карда, 1930 ба Душанбе омад. Ҷ.Икромӣ аввал корманди илмии Кумитаи омӯзиши Тоҷикистон буд, ки баъдан ба Пажӯҳишгоҳи забону адабиёти ба номи Абӯабдулло Рӯдакӣ табдил дода шуд. Нависанда тӯли солҳои фаъолияти минбаъдааш корманд ва котиби масъули маҷаллаҳои адабӣ буда, ба қисми адабии Театри академии драммавии ба номи Лоҳутӣ...Читать далее »

МАВЊУМЊОИ ТАЪЛИМИ ТЕХНОЛОГИЯИ ЗАМОНАВЇ

МАВЊУМЊОИ  ТАЪЛИМИ ТЕХНОЛОГИЯИ ЗАМОНАВЇ
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон бо маќсади баланд бардоштани сифати таълим ва натиљабахшии раванди он тањияи стандартњои фанниро ба роњ мондааст, ки стандарти фанни технология аз љумлаи онњост. Вазорати маориф ва илм натиља ва дастовардњои ислоњоти соњаро, ки тайи солњои охир татбиќ гаштаанд, эътироф карда, дар асоси ба эътибор гирифтани таљрибаи љањонї стандарт ва барномањои навро њамчун як љузъи таркибии ислоњоти пурраи мундариљаи тањсилот тањия намудааст. Стандарти...Читать далее »

Нанотехнология-технологияи асри муосир

Нанотехнология-технологияи асри муосир
Фаттоев Њаќназар Бобољонович Саромўзгори кафедраи технологияи коркарди масолењњо    ДДЌ ба номи Носири Хусрав Аълочии маорифи халќ   Дар  њамаи воситањои ахборот радио, телевизион ва матбуот оиди навигарињо ва дастоварињои  нанотехнология сухан меравад. Бисёрињо мехоњан фањманд, нанотехнология чист? Маќсади асосї аз навиштани мавод – шинос намудан бо истифодаи нанотехнология дар соњањои гуногун ва додани маълумот оиди  ањамият ва зарари он барои инсоният мебошад.  Соњаи илму...Читать далее »

ТАДЌИЌОТИ РАЌИБОН

ТАДЌИЌОТИ РАЌИБОН
САРСУХАН МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ РАЌОБАТ НАМУДЊОИ РАЌОБАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОРЇ, ТАЊЛИЛИ ЧАНДИРИИ ТАЌОЗОЮ АРЗА РАЌОБАТИ МОНОПОЛЇ ВА ТАЊЛИЛИ СОЊАВИИ ОН ХУЛОСА РЎЙХАТИ АДАБИЁТЊОИ ИСТИФОДАШУДА   Сарсухан Эхё ва густариши раќобат аз давраи ташаккули истењсолоти молї оѓоз меёбад. Тибќи аќидаи марксизм, раќобат хислати хоси истењсолоти молї буда, дар мояи моликияти хусусї ба воситаи истењсолот, муносибатњои оштинопазирї оиди ба даст овардани шароити мусоидтарини истењсол ва фурўши молњо ва...Читать далее »

МОЛ — ЯГОНАГИИ ЗИДИЯТХОВУ ХИСЛАТХОСТ

МОЛ — ЯГОНАГИИ ЗИДИЯТХОВУ ХИСЛАТХОСТ
Таи мафхуми мол махсулоти мехнатро мефахманд. Мол хамон махсули мехнатест, ки на барои истеъмоли шахсии истехсолкунанда, балки барои дар бозор мубодила кардан (фурухтан) истехсол карда шудаасг. Х,амин хел, махсули мехнати таъиноти мубодила доштаро мол ном медиханд. Барои он ки моли истехсолшуда дар холати муъта- дил мубодила шуда тавонад, вай бояд дорой хислатхои муайян бошад. Нисбати харидори мол, хислати хатмию мувофик ба макоми вай мутобикдт ба таъмини талабот мебошад. Хислати...Читать далее »

Асосњои маркетинг

Асосњои маркетинг
Мавзуъ: Асосњои маркетинг (шарњи мухтасари мафњумњо) — Реферат Дохил карданд: Гадоев Њасан Солењович Њамидов Манучењр Хурсандович Сабт намудан Марњилањои асосии инкишофи маркетинг Маркетинг њамчун илм дар охирњои асри Х1Х ва аввалњои асри ХХ ба вуљуд омадааст. Сабаби пайдоиши ин фаъолият буњрони иќтисодии солњои 1900 — 1903 дар Амрико ба вуљудомада дониста мешавад. Баъдтар курсњои таълимї вобаста ба муаммоњои ташкили оќилонаи гардиши мол дар Донишгоњњои пешсафи Амрико (Гарварди,...Читать далее »

НАРХ ВА ИНТИХОБИ НАРХГУЗОРЇ

НАРХ ВА ИНТИХОБИ НАРХГУЗОРЇ
  Нархгузори дар бозорхои гуногун Мавкеи нарх ва нархгузори дар фаъолияти ширкат Аник намудани нарх бок адом роххо гузаронида мешавад Хисоби нарх дар асоси харочоту фоида   Нархгузорй дар бозорхои гуногун чи гунаанд Сиёсати нархгузории ширкатхои истех,солию фурушандагй аз шакли бозорх,ое, ки дар он ч,о ширкат фаъолият мебарад, вобастагй дорад. Ширкатхои тараккикар-даи ч,ахон дар бозорхои гуногун, ки бо дарачаю намуди рак,обат аз якдигар фарк доранд, амал мекунанд. Дар чахони имруза...Читать далее »

САВДОИ ЯКЛУХТ ВА ЧАКАНА

САВДОИ ЯКЛУХТ ВА ЧАКАНА
Савдои яклухт Савдои чакана ва намудхои он   Савдои яклухт   Савдои яклухт_ — ин хариду фуруши якбора ё микдори зиёди мол аз тарафи точирону ташкилотхо бо максади бозфурушй ё истифодабарии касбй харида мешавад. Савдои яклухт дар низоми маркетинг вазифахои фуру­ши яклухти мол ва хавасмандгардонии он; хариди яклухти мол ва ташаккулу таснифоти пурраи он; чудокунии мол аз дастаи калон ба хурд; нигохдории мол; тадкикоти бозор ва гайраро ичро мекунад.   Яклухтфуруши истехсолй дар...Читать далее »

БОЗОРИ ТАШКИЛОТЊО ВА НАМУДЊОИ ОН.

БОЗОРИ ТАШКИЛОТЊО ВА НАМУДЊОИ ОН.
  Таърифи бозори ташкилотхо ва харидорон Хусусиятхои бозори молхои таъиноти саноати дошта Зарурати кабули карор оиди хариди молхои таъиноти саноатидошта Бозори фурушандахои мобайни   Таърифи бозори ташкилотхо ва харидорон Бозори ташкилотхо аз истехсолкунандахо, точирон ва муассисахои давлатй иборат аст. Одатан иштирокдорони к,абули карор дар доираи ташкилот вазифахои мухталифро ичро мекунанд ва ба карори харид бо меъёрх,ои гуногун назар меафкананд. Агентх,ои таъминот ва...Читать далее »

БОЗОРИ ИСТЕЪМОЛЇ В А РАФТОРИ ХАРИДОРОН ДАР ОН

БОЗОРИ ИСТЕЪМОЛЇ В А РАФТОРИ ХАРИДОРОН ДАР ОН
Накша: Бозори истеъмоли ва модели рафтори харидорон Тарзи хаёт ва психологияи шахс ба рафтори харидор чи гуна таъсир мекунад Санчишхои эхтимоли ва максади гузаронидани онхо Хусусиятхои карор оиди хариди моли нав Таъсири тавсифоти моли нав ба карори истеъмолгар Бозори истеъмолй ва модели рафтори харидорон Бозори истеъмолй — ин шахсони алохдда ва хочагии хонагй, ки молхо ва хизматхоро барои истифодаи шахсй мехаранд ё ки дастрас менамоянд. Муассисае, ки бобати тавачухи...Читать далее »
Страница 1 из 1512345...10...Последняя »

© 2023 Univer.tj · Истифодаи маводҳои сомона дар дигар сайтҳо қатъиян манъ карда шудааст